ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งปรับเปลี่ยนช่องทางการส่งเอกสารการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ประเภทโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565 (สำหรับโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาวิชาชีพครูที่มีระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย)

แบบคำขอยื่นคะแนนจิตอาสา นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มร.ชร.

ให้นักศึกษาใช้อีเมลล์ที่ทางมหาวิทยาลัยได้แจกให้เท่านั้น (xxxxxxxx@crru.ac.th) ในการ Login เข้ากรอกแบบคำขอฯ

ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของจังหวัดเชียงราย และมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ภาพกิจกรรม


Youtube Channal

แนะนำคณะครุศาสตร์ 2564

ความร่วมมือทางการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

สวนสุนันทายืนที่ 1 ราชภัฏของประเทศไทย สมัยที่ 11 จัดอันดับโดย Ranking Web of Universities

 

 

สายตรงคณบดี


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ ตองอ่อน คณบดีหมายเลขโทรศัพท์ 053 776 014
อาจารย์วิทยา พูลสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารบุคคล แผนและงบประมาณหมายเลขโทรศัพท์ 053 776 014
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ ปาลี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการหมายเลขโทรศัพท์ 053 776 014
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญจน์ แกล้วกล้า รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาหมายเลขโทรศัพท์ 053 776 014
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัตฐิยา ชัยชนะ ผู้ช่วยคณบดี งานบริหารบุคคล แผนและงบประมาณหมายเลขโทรศัพท์ 053 776 014
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มีชัย เทพนุรัตน์ ผู้ช่วยคณบดี งานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการหมายเลขโทรศัพท์ 053 776 014
อาจารย์รัชฎา เทพประสิทธิ์ ผู้ช่วยคณบดี งานเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศหมายเลขโทรศัพท์ 053 776 014
อาจารย์อุไรวรรณ กิมเฮง ผู้ช่วยคณบดี งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูหมายเลขโทรศัพท์ 053 776 014